Du er her:

Ind- og udmeldelse

Indmeldelse

Hvis du ønsker dit barn indmeldt på Byens Steinerskole bedes du i første omgang kontakte ledelsen på mail: admin@byenssteinerskole.dk eller (for de følgende børnehaveklasser) skrive dit barn på ventelisten her på vores hjemmeside

Ved indmeldelse vil ledelsen invitere forældrene til en snak omkring familien og eleven, baggrunden for skolevalget, forventninger til skolegangen osv – dette møde er uden barnet. Efterfølgende vil familien (denne gang med barnet) blive inviteret til et møde med klasselæreren, hvor han/hun kan hilse på eleven. Ønsker begge parter at fortsætte optagelsesforløbet vil de første 14 dage af skoleforløbet være en gensidig prøveperiode.

Det er vigtigt, at forældrene fortæller om evt. specifikke behov barnet kan have samt videregiver alle eventuelle udredninger, der ligger på barnet i PPR. Dette er afgørende for at skolen bedre kan vurdere, om vi kan stille de nødvendige ressourcer til rådighed og undgå uheldige situationer, som kan føre til udmeldelse. Dette ønsker vi ikke for hverken barnet, klassen eller skolen.

 

Udmeldelse 

Hvis forældrene ønsker at udmelde deres barn, skal det foregå skriftligt på mail: admin@byenssteinerskole.dk Der er tre måneders opsigelse. Donation indbetalt til skolens ved indmeldelse tilbagebetales ikke. Forudbetalte skolepenge (depositum) udgør skolepengene i opsigelsesperioden.

I tilfælde af trivselsproblemer vil skolen indgå i en dialog med familien:

  1. Forældrene inviteres til en samtale med klasselærer og ledelsen, hvor udfordringerne snakkes igennem og der lægges en fælles handlingsplan.
  2. Forældre og evt. elev (afhænger af situation og elevens alder) inviteres til opfølgende møde med ledelsen og klasselærer. Status snakkes igennem – går det bedre? Hvad kan hhv. skole og elev+familie gøre, for at vi når i mål?
  3. Hvis status ikke bliver bedre inviteres forældre til et møde med ledelsen, hvor situationen tales igennem og fremadrettet handlingsplan aftales sammen. Forældrene får at vide, at processen kan ende i en udmeldelse fra skolens hånd, hvis der ikke sker ændringer. 
  4. Sker de aftalte ændringer stadig ikke, er sidste mulighed, at eleven bliver udmeldt af skolen. Dette sker altid skriftligt og altid efter en samtale. Udmeldelsesfrist afhænger af sagens alvor.
    Donation indbetalt til skolen ved indmeldelse tilbagebetales ikke. Forudbetalte skolepenge (depositum) tilbagebetales.

Ovenstående fire trin er tænkt som et minimum. Der kan sagtens aftales flere møder, telefonsamtaler og lign. Processens længde aftales i de enkelte forløb. Hensigten er, at både ledelse og familie kan navigere i processen og at en evt. udmeldelse ikke kan komme som en overraskelse for den enkelte familie.  

Alle møderne i ovenstående model vil slutte med et skriftligt referat som både ledelsen og forældrene underskriver – på den måde har vi et fælles dokument om, hvad den fremadrettede plan er.