You are here:

Evaluering på Byens Steinerskole

1. Tilsyn og den lovpligtige evaluering

Byens Steinerskole har tilknyttet ekstern tilsynsførende, som fører tilsyn med undervisningens kvalitet. Den tilsynsførende vurderer, om undervisningen og elevernes faglige niveau står mål med undervisningen i folkeskolen.
Den aktuelle tilsynsrapport kan læses under Tilsyn

 

2. Evaluering

De frie skoler skal både evaluere elevernes udbytte af undervisningen samt sikre intern selvevaluering af skolens samlede undervisning.

2.1 Evaluering af elevererens udbytte af undervisningen

På alle klassetrin undervises der periodevist i et fag i 3 – 4 uger i 1,5 time hver morgen. Disse timer kaldes hovedfag.

Fra 1.-3. klasse består hovedfagsundervisningen af dansk, regning og hjemstavnslære.

Fra 3. klasse tilføjes faget historie.
Fra 4. og 5. klasse udvides med geografi, dyrekundskab, plantelære og mineralogi.
Fra 6. klasse tilføjes de naturvidenskabelige fag fysik og kemi.
Eleverne udarbejder arbejdshæfter i samarbejde med læreren. Alt efter hvilket klassetrin arbejdes der mere eller mindre selvstændigt.

2.1.1 Løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen 

Gennem det daglige arbejde, det tætte skole-hjem-samarbejde og løbende elevopfølgninger på lærerkonferencen evalueres der kontinuerligt på den enkelte elevs udbytte af undervisningen. Nedenfor er listet en række af igangværende evalueringsområder. Disse evalueringer skal sikre elevens udbytte såvel som det faglige niveau på skolen, står mål med niveauet i folkeskolen. Skolen underretter løbende eleverne og forældrene om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.

2.1.2 Evaluering lærere-forældre
– Dagligt skole-hjem-samarbejde, tlf. opkald, mails, dialog på skolen

– På de 2 årlige og obligatoriske forældremøder gennemgås undervisningsplanen og der fortælles om klassens arbejdsvaner, faglige standpunkt og eventuelle sociale udfordringer, som forældregruppen støtter op om at løse.

– Skole-hjem-samtaler, mindst en gang om året og ved behov

– Nyhedsbreve med informationer om undervisningen, arrangementer og andre oplysninger, som er relevante for forældrene sendes 1-2 gange om måneden.

– Lørdagsskoler med foredrag, udstilling af elevarbejder og elevoptræden med indslag fra undervisningen

2.1.3. Evaluering lærere-elever
Der evalueres dagligt med eleverne i arbejdsprocessen, hvor læreren står til rådighed for at vejlede og hjælpe eleven med opgaverne i den del af undervisningstiden, som er forbeholdt skriftligt arbejde. Der differentieres i sværhedsgrad og omfang. Eleverne vurderes på baggrund af:

 • Skriftlig fremstilling og skriftlige materiale
 • Elevernes produkter og værker, her vurderes engagement
 • Elevernes engagement og bidrag i undervisningen
 • Elevernes engagement i klassen i og de sociale sammenhænge
 • Elevernes trivsel vurderes

Ved afslutning af hver hovedfagsperiode gennemlæser læreren hæfterne og giver feedback på elevens indsats og faglige standpunkt, samt vejledning til det fremtidige arbejde. Fra mellemskolen får eleven også denne feedback skriftligt i hæftet.

Der afholdes klassesamtaler samt individuelle samtaler efter behov.

2.1.4 Vidnesbyrd
Vi er en karakterfri og eksamensfri skole. Elevernes faglige standpunkt synliggøres gennem dialog i den daglige undervisning og formaliseres i vidnesbyrd (Skriftlig udtalelse), der gives i 2., 4., 6., 8. og 9. klasse.

I de mindste klasser henvender vidnesbyrdet sig til forældrene, der dog kan bruge visse dele deraf som grundlag for samtaler med barnet. 6. klasses vidnesbyrd er skrevet til eleven i du-form, men med krav om, at forældrene også læser det, da de vil kunne uddrage noget andet deraf end eleven. 9. klasses vidnesbyrd er skrevet til eleven, men også rettet mod samfundet og det videre skoleforløb den enkelte måtte vælge.

Vidnesbyrdet (elevevalueringen) sker på baggrund af den konkrete undervisning i de forskellige fag. Da store dele af undervisningen i skolens fagkreds foregår som periodeundervisning over 3-4 uger, lægges der fra skolens side vægt på, at eleverne i de større klasser får tilbagemelding om undervisningsforløbet efter periodens afslutning. Der skrives således vidnesbyrd året igennem hvilket giver eleven mulighed for løbende at tage henvisninger, opfordringer og erfaringer til sig. Ved skoleårets afslutning samles disse så med udtalelserne fra bevægelsesfagenes, håndværks- og kunstundervisningens pensumbeskrivelser for de enkelte fag. En præcis og fyldestgørende pensumbeskrivelse er især vigtig for eksterne læsere af vidnesbyrdet, hvorfor der lægges mest vægt på denne i overskolen.

Internt stilles der visse krav til vidnesbyrdet:

1) Indstilling til faget (engagement, koncentration, begejstring, undren, hukommelse og fantasi)

2) Elevens evne til at bearbejde det faglige (Balance mellem at være reproducerende og skabende; nøgternt refererende og selvstændigt bedømmende. Den æstetiske arbejdsproces i arbejdet med skrift og tegninger/illustrationer)

3) Elevens faglige standpunkt.

4) Elevens udviklingsbillede. Hvor skal der fremover sættes ind. (Hvad af dybere værdi har eleven udviklet, og hvad bør bestræbes eller kræves? Er eleven udholdende, trofast og pligtopfyldende?)

5) Social indstilling i det daglige arbejde. (Har eleven givet noget til fællesskabet og hvordan. Kan eleven arbejde sammen med andre i gruppearbejde?)

 

2.2 Selvevaluering af den samlede undervisning med fokus på undervisningsplaner, herunder del- og slutmål

 • Der evalueres på den ugentlige pædagogiske konference, hvortil der er mødepligt og hvor klasselærere/faglærere fremlægger deres undervisning med en redegørelse for, hvorledes og om den planlagte undervisning er lykkedes. De nævnte klassetrin sammenstilles.
 • Lærerplaner gennemgås, samt der evalueres på de perioder, der er afsluttet.
 • Løbende fokus på de enkelte fag, som  strækker sig over flere klassetrin sammenlignelig med skolens mål og delmål for de enkelte fag og klasser fordelt således i:
  1.-3. klasse
  4.-6.klasse
  7.-9. klasse.

Der foretages en grundig evaluering og justering efter hvert arrangement bl.a. lørdagsskoler og forældremøder.

Der afholdes to pædagogiske dage ved afslutning af skoleåret samt 2 pædagogiske dage ved begyndelsen af skoleåret.

 

2.3 Selvevaluering med fokus på særlig emner

Der gennemføres løbende selvevaluering med fokus på særlige emner:

 • Forældre-tilfredshed
 • Evaluering af fritidsordningen
 • Evt. andre aktuelle emner

 

3. Opfølgningsplan ift. de forskellige evalueringstyper

3.1 Opfølgning på rapport fra tilsynsførende

Rapporten fremlægges på den årlige generalforsamling.  Hvis skolen ikke opfylder stå mål- kravet, skal bestyrelsen og skoleledelsen forholde sig til dette. Skolens ledelse vurderer, hvilke tiltag, der skal/kan sættes ind med i tilfælde af, at stå mål -krav ikke er opnået.

Tilsynsrapporter skal være tilgængelige på nettet.

 

3.2 Opfølgning på den øvrige evaluering

3.2.1 Opfølgning på evaluering af elevererens udbytte af undervisningen

Løbende forældrekontakt, og løbende opfølgning.

3.2.2 Opfølgning på selvevaluering af de samlede undervisningsmål, herunder delmål og slutmål

Er delmål og mål ikke opfyldt ved skoleårets slutning, tages dette med ind i planlægningen af næste års skemalægning. Ledelsen tager stilling til, hvilke tiltag, der skal/kan sættes ind med i tilfælde af, at undervisninsmålene ikke er nået. Dette kan evt. være mentorordninger og/eller omlægning af fagskemaet.

3.2.3 Opfølgning på evaluering af skolens selvevaluering med fokus på udvikling af skolen

Skolen gennemfører selvevaluering med fokus på selvudvikling. Dvs. der evalueres løbende, om skolen lever op til egne mål.

Skolen igangsætter løbende egne undersøgelser, med fokus på forskellige emner/fokusområder. Det forventes, at der evalueres hvert andet år.

Selvevalueringsrapporter vil være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Kommende selvevaluering vil være i foråret 2021 for skoleåret 2020-2021.

 

Skolens samlede aktiviteter evalueres hvert år i forbindelse med den årlige revision, hvor ledelseserklæring afgives. Ledelseserklæringen er en rapport, som udgives som en del af “hoved-og nøgletal” som vil være tilgængelig på skolens hjemmeside.