You are here:

Priser og økonomi

Byens Steinerskole er en friskole, hvilket betyder, at det er et lovkrav, at der er forældrebetaling. Skolens Bestyrelse har det formelle ansvar for skolens økonomi, og det er den, der fastsætter beløbet på skolepengene. Skolepengene dækker den del af skolens udgifter, som ikke dækkes af statstilskuddet.

Indmeldelsesgebyr og forudbetalte skolepenge

Betaling af indmeldelsesgebyr og forudbetalte skolepenge er en forudsætning for, at en elev kan begynde på skolen.

Indmeldelsesgebyr til skolen

Et indmeldelsesgebyr per familie betales når eleven er optaget på skolen.

Beløbet opkræves af skolen ved fremsendelse af en faktura.

Indmeldelsesgebyret refunderes ikke.

Forudbetalte skolepenge

Inden skolestart betales et beløb på 9.000,- som er forudbetalte skolepenge.

Beløbet opkræves af skolen ved fremsendelse af en faktura.

Skolepenge

Liste over skolepenge for skoleåret 2023/24

Bilag til prisliste 2023/24

Vi yder søskendemoderation, det vil sige at der betales fuld skolepenge for det første barn, mindre for det andet barn og tredje barn og ingen skolepengebetaling for efterfølgende børn.

Udover den månedlige skolepengebetaling må der påregnes udgifter til evt. instrumentleje, de fleste klasserejser m.m..

I forbindelse med betaling for fritidshjem og Klub betales der fuld pris for det første barn og mindre for de efterfølgende.

Ventelistegebyr

Der opkræves et administrationsgebyr for at blive optaget på venteliste. Gebyret opkræves online i forbindelse med opskrivningen.
Et årligt administrationsgebyr opkræves en gang årligt i februar for at blive på ventelisten. Beløbet opkræves af skolen ved fremsendelse af en faktura.

Det er opskriverens ansvar at ajourføre mailadresse og mobilnummer løbende. Vi anbefaler at opskrive til ventelisten i god tid, inden barnet skal begynde på skolen.

Læs om ansøgning til optagelse ved skoleskift eller til børnehaveklasse.

Støtteforening

Alle, der optages på skolen bliver automatisk medlem at støtteforeningen.

Medlemsskab af Støtteforeningen koster årligt på 250 kr, som opkræves sammen med skolepengene hver august.

Betalingsbetingelser

Betalingen opkræves d. 1. i hver måned gennem Betalings Service. Ved anden betalingsform end Betalings Service opkræves et administrationsgebyr. Vi opkræver betaling i 12 måneder. Ved for sen betaling fremsendes rykker med et gebyr på kr. 75.

Restancepolitik

Restancer må ikke opstå. Opstår der problemer med betaling, skal man straks kontakte skolens administration med henblik på en betalingsaftale.

Ved manglende betaling pr. den 10. i måneden, hvor indbetaling skal finde sted den 1. i måneden, fremsendes rykker til betaling inden for 8 dage. Derefter fremsendes, pr. den 20. i måneden, 2. rykker med gebyr på. kr. 100,00 og betalingsfrist på 8 dage.

Såfremt betaling stadig ikke er fremkommet til skolen efter 2. rykker, vil skolen tage kontakt til den ansvarlige restancehaver med besked om, at dette er 3. rykker og at eleven udmeldes fra skolen med øjeblikkeligt varsel, såfremt betalingen ikke fremkommer inden for 8 dage.

Betales ikke inden for frist efter 3.rykker, er eleven udmeldt fra skolen og samarbejdet mellem skole og hjem stopper med øjeblikkeligt varsel.

Eventuelt depositum tilbagebetales, når restance for skolepenge og fritidshjem samt anden gæld til skolen, fx ikke afleverede effekter, er fratrukket.

Udmeldelse

Udmeldelse af en elev meddeles skriftligt til skolens kontor med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Dette gælder både skole og fritidshjem.

Ved udmeldelsen udfyldes udmeldelsesformularen, som du kan finde her.

Tilskud til nedsættelse af skolepenge

Byens Steinerskole har to to slags ordninger, hvor der kan søges tilskud til skolepenge eller til hel eller delvis friplads:

Første ordning: Ansøgning om tilskud hos Fordelingssekretariatet 

På finansloven er der afsat midler til tilskud til skolepenge og fritidshjemsbetaling.

Tilskud til fritidshjemsbetalingen gives kun til børn i bh.- 3.klasse.

Fristen for at sende en ansøgning til denne ordning er senest 25. august hvert år, og man søger for et skoleår ad gangen. Ansøgningen sendes ved skoleårets start. Efter denne dato kan der ikke længere ansøges for det pågældende skoleår.

Forældre kan søge om økonomisk tilskud på baggrund af forældrenes indkomstgrundlag, opgjort på grundlag af indkomsten for kalenderåret forud for det kalenderår, hvori skoleåret begynder.

Kun biologiske forældre skal skrives på ansøgningen. Har en elev halvsøskende, hvortil der også ønskes friplads, skal der udfyldes en ansøgning for hver elev.

Hvis forældrene er gift med hinanden og/eller har fælles folkeregisteradresse eller fælles bopæl skal begge forældre udfylde og underskrive ansøgningsskemaet.

Hvis forældrene er skilt, separeret, eller ikke gift med hinanden og ikke har fælles folkeregisteradresse eller bopæl, skal ansøgningsskemaet kun udfyldes og underskrives af

Den af forældrene, der har den fulde forældremyndighed

eller

Den af forældrene på hvis adresse, eleven er tilmeldt folkeregisteret, hvis forældrene har fælles forældremyndighed.

Det vil med andre ord sige, at hvis forældrene har fælles forældremyndighed, er begge forældres underskrift, kun nødvendig, hvis forældrene bor sammen eller er gift med hinanden.

Det er Fordelingssekretariatet, som fastsætter kriterierne og administrerer tilskuddene for friskoler. Se på nedenstående fordelingsnøgle, om du er berettiget:

Hvis du er berettiget, så send skemaet ”Forældreansøgning” i udfyldt stand til kontor@byenssteinerskole.dk.

Hvis Fordelingssekretariatet vurderer, at du er berettiget til tilskud, udbetales det til skolen i december måned.
Vær opmærksom på at størrelsen på tilskuddet først modtages fra Fordelingssekretariatet ultimo december i det år, der søges, og derfor kan der først ske en reduktion i skolepengeopkrævningen fra januar til juni.

Fordelingsnøgle 2023-24 Skolepenge

Fordelingsnøgle 2023-24 Fritidshjem-betaling

Ansøgning – skolepenge og fritidshjem 2023-24

Anden ordning: Ekstraordinær nedsættelse/fritagelse af skolepengebetaling

Udover muligheden for at søge tilskud fra Fordelingssekretariatet, har bestyrelsen besluttet at afsætte et beløb på budgettet til midlertidig nedsættelse af skolepengene for at kunne hjælpe de familier, der rammes af en social begivenhed, såsom mistet job, alvorlig sygdom, skilsmisse og lignende, og hvor familiens økonomiske situation er trængt. Disse fripladser er i et begrænset antal.

Varigheden for nedsættelse eller fritagelse af skolepenge er i almindelighed 3 til 6 måneder. I særlige tilfælde et skoleår af gangen.

Den ekstraordinær fripladsordning bevilges altid fremadrettet og tidligst fra den næstkommende 1. i måneden efter ansøgningen har været behandlet.

Der kan søges efter 15. august og bevillingen er gældende i det skoleår man søger.

Tilskuddet bevilges af forperson, kasserer og skoleleder i forening efter begæring/ansøgning fra forældre til skoleleder.

For at komme i betragtning, skal en skriftlig ansøgning vedlagt dokumentation for familiens økonomisk situation, årsopgørelse eller lignende afleveres på skolens kontor. Skolens leder vil herefter fremlægge ansøgningen anonymt for bestyrelsens forperson og kasserer, som vil tage stillingen til ansøgningen ud fra den konkrete situation og ud fra hensynet til skolens økonomi.