Du er her:

Støtteforeningen

Støtteforeningens formål

Formålet med at oprette en Støtteforening er først og fremmest at samle så mange kræfter som muligt bag oprettelsen af Byens Steinerskole, dernæst er det også Støtteforeningens opgave at skabe den økonomiske og strukturelle forudsætning for at dette kan ske. Støtteforening er en katalysator for at skabe et øget engagement og opbakning til de aktiviteter der foregår i den indledende fase således at der skabes mulighed for at lokalsamfundet kan træde ind i projektet og dele sin interesse for at skabe en ny Steinerskole.

 • Formand
  Alma Oliveros
  Dannevirkegade 25, st.th
  1763 København V
 • Næstformand
  Jens Christian Chanaa Lindeskov
  Schubertsvej 9, st.tv.
  2450 København SV
 • Kasserer
  Sine Hebsgaard Pedersen
  Rebæk Alle 50 A, st
  2650 Hvidovre

Vedtægter for Byens Steinerskoles støtteforening.

§ 1.  Navn og tilhørsforhold 

§ 1.1 Foreningens navn er: ”Støtteforeningen for Byens Steinerskole”.

§ 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Foreningen har adresse Farvergade 27 D, 2. sal, 1463 København K, Danmark. Bestyrelsen kan uden generalforsamlingens forudgående accept, ændre adressen for foreningens virke til anden adresse.

 

§ 2. Formål

§ 2.1 Foreningens formål er, at bidrage til oprettelsen og støtte ”Den selvejende institution – Byens Steinerskole ”, en friskole baseret på waldorfpædagogikken. Hvorefter støtteforeningen kan nedlægges efter reglerne om opløsning.

 

§ 3. Medlemskab

§ 3.1 For at blive medlem af foreningen, skal man tilslutte sig foreningens formål og betale kontingent.

§ 3.2 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.

 

§ 4. Generalforsamling

§ 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§ 4.2 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Ordinær generalforsamling afholdes  hvert år inden udgangen af stiftelsesmåneden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

§ 4.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Årsberetning og godkendelse af årsberetningen
 4. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent.
 5. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
 6. Valg til bestyrelse og suppleanter
 7. Valg af revisor og én revisorsuppleant
 8. Eventuelt

§ 4.4 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal – med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning.

§ 4.5 Alle medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret.

§ 4.6 Kun de fremmødte medlemmer er stemmeberettiget.

§ 4.7 Såfremt et medlem ønsker det, foretages afstemningen skriftligt.

§ 4.8 Ethvert medlem kan begære et forslag afgjort ved afstemning.

 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

§ 5.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er fremsat ønske om det.

 

§ 6. Foreningens bestyrelse

§ 6.1 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse – og vælges af generalforsamlingen.

§ 6.2 Støtteforeningen ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer skal være myndige.

§ 6.3 Bestyrelsen medlemmer vælges for 2 år og afgår med 2 hvert år. Første gang i 2018 afgår 2 medlemmer efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

§ 6.3.1  Der vælges hvert år 1 suppleant til bestyrelsen. Såfremt det bliver nødvendigt for en suppleant at indtræde i bestyrelsen for et medlem, sidder suppleanten for den periode bestyrelsesmedlemmet ville have siddet.

§ 6.3.2  Ved stemmelighed for valg af suppleanter, konstituerer bestyrelsen en 1., 2., 3. og 4. suppleant på 1. møde efter generalforsamlingen.

§ 6.4 Revisoren vælges for et år ad gangen.

§ 6.5 Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6.5 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper mm.

 

§ 7. Tegningsret og hæftelse

§ 7.1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i fællesskab, eller af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 7.2 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 7.3 Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de på foreningen hvilende forpligtelser.

 

§ 8. Kontingent

§ 8.1Medlemskab af støtteforeningen er åben for alle, som er villige til at yde økonomisk støtte jvf. ovenstående. For medlemskab betales der 150 kr. årligt. Medlemskabet vedvarer så længe medlemmet ikke er i kontingentrestance.

§ 8.2 De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.

 

§ 9. Vedtægtsændringer

§ 9.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 9.2 Vedtægtsændringer med forslag skal være optaget som et punkt på dagsordenen.

 

§ 10. Regnskab og økonomi

§ 10.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 10.2 Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være sendt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

§ 10.3 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

§ 10.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 10.5 Regnskabet tilstilles revisorerne senest den 1. marts.

 

§ 11. Opløsning

§ 11.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

§ 11.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til ”Den selvejende institution – Byens Steinerskole ”. Såfremt”Den selvejende institution – Byens Steinerskole ” ikke findes skal midlerne overdrages til et almennyttigt pædagogisk formål.

 

Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamling d. 12. februar 2018

Original underskrevet vedtægt.

Indmeldelse i støtteforeningen

Tilmeldingen til nyhedsbrev og indmeldelse i Støtteforeningen kan gøres her. Kontingentets er årligt på 250 kr. Har du børn som du ønsker at indskrive på Byens Steinerskole kan du gøre det her. Du bliver automatisk medlem af støtteforeningen ved denne indskrivningen, og skal derfor ikke også gøre det her.

* indicates required
Vælg mellem:

Privatlivspolitik for Støtteforeningen for Byens Steinerskole