You are here:

KompetencecenterFormål

Kompetencecenteret på Byens Steinerskole er et tilbud til de af skolens elever, der har læringsmæssige udfordringer. Det kan være af diagnostisk karakter, men kan også være  alment kognitive udfordringer eller f.eks. ordblindhed.

Tilbuddene baserer sig mestendels på støttende tiltag, der, ligesom den øvrige skole, fokuserer på faglighed, fællesskab og dannelse af sociale relationer.

På Byens Steinerskole skal der være plads til forskellighed og vi ønsker at afspejle det samfund vi er en del af. Skolen er dog ikke certificeret til at have specialundervisningsprofil og vi modtager ikke særlige tilskud. Vi er derfor ikke en specialskole og har heller ikke specialklasserækker.

Det er vigtigt for os at tilbyde god undervisning til alle elever, der går på skolen. For elever med særlige behov eller udfordringer, beror optagelse altid på en konkret vurdering.
På Byens Steinerskole benytter ca. 10-15% af eleverne sig af de forskellige tilbud, der tilbydes gennem skolens Kompetencecenter, hvilket svarer til tallene for folkeskolen (1).

 

Teamet

Kompetencecentret består af et fagligt team og forum bestående af skolens leder, skolens specialundervisningskoordinator, læsevejledere, matematikvejledere, LKT-lærer, ordblindevejleder, støttepædagoger samt ressourcefaglærere i dansk, matematik og engelsk som andetsprog (ESL).

Kompetencecentret giver faglig og pædagogisk sparring til lærere og pædagoger og er, i samarbejde med klasselærerne og faglærerne ansvarlige for den undervisning, der ligger ud over skolens primære tilbud i undervisningen.

Dette ved at:

  • Give den enkelte elev redskaber, der kan skabe et stærkere og mere inkluderende fællesskab for eleven i den samlede klasse. Dette ved at støtte den enkelte elev i en dynamisk sammenhæng med udvalgte elever i klassen og/ eller i frikvarteret.
  • Rådgive lærere og andre ressourcepersoner i klassen til at arbejde inkluderende og forholde sig nuanceret, systematisk og målorienteret til egen praksis, når der er børn i klassen med særlige behov.
  • Hjælpe med udformning af handleplaner for den enkelte elev for derigennem  at kunne følge den fremadskridende udvikling både fagligt og socialt.
  • Inspirere til og igangsætte særlige pædagogiske og didaktiske redskaber, der erfaringsmæssigt viser vejen til inklusion.
  • Rådgive forældre til et frugtbart samarbejde med alle involverede omkring den enkelte elevs udfordringer og skolegang.
  • Være behjælpelig for elever og forældre i forhold til trivsel, supplerende undervisning og inklusion.

 

Tværfagligt samarbejde

Kompetencecentret samarbejder med PPR (Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning) og skolens rådgivende psykolog, tale-høre-konsulent, læsevejleder, matematikvejleder, ordblindekonsulent, og sundhedsplejerske om forebyggende indsatser samt støtte og redskaber til de elever, der møder udfordringer i skolen.

Kompetencecentret tilrettelægger de forskellige tilbud ud fra den pædagogik, der kendetegner  skolen som helhed samt skolens vision om høj faglig udvikling for den enkelte elev. Der arbejdes ud fra Steiners pædagogiske tanker, hvilket betyder at teamet i Kompetencecentret, udover arbejdet med det individspecifikke, i særlig grad arbejder ud fra det aldersspecifikke, og dermed temaerne for de forskellige klassetrin. Gennem et respektfuldt og trygt fællesskab, arbejdes der på at:

  • alle elever er integreret i skolens faglige og sociale kultur
  • forebygge frem for at helbrede
  • koordinere og understøtte tidlig indsats i forhold til elever, der støder på faglige eller sociale udfordringer

 

Indsatsområder

Kompetencecentrets overordnede mål er at sikre alle elevers faglige og sociale udvikling ved en koordineret og målrettet indsats. Kompetencecentret arbejder inden for følgende områder:

 

Forebyggende indsats
Kompetencecentret sætter ind med tidlig indsats for at sikre, at alle elever er på det faglige niveau, der forventes på den pågældende årgang. Det betyder, at der arbejdes målrettet indenfor dansk og matematik, hvor kompetencecentret i samarbejde med klassens lærere, planlægger og gennemfører forskellige kurser og specifikke indsatsområder. Undervisningen foregår i klassen.

 

Støtteundervisning
Kompetencecentret arbejder med støtteundervisning til elever, der har faglige eller sociale udfordringer i skolen. Støtteundervisning gives efter indstilling til PPR. Den bevilgede støtte kan være af både faglig og pædagogisk karakter.Indstilling til støttetimer via PPR sker én gang årligt i slutningen af august. Det kræver samtykke fra forældre, og inden indstillingen er der et stort forarbejde, der ofter strækker sig over mange måneder. På baggrund af elevens faglige og sociale udvikling i den daglige undervisning vurderer klasselærer og klasseteamet omkring klassen, om eleven skal indstilles til støtteundervisning. Den enkelte indstilling vurderes herefter af teamet i Kompetencecentret. Når en elev har brug for støtte, er det vigtigt med et godt forældresamarbejde, hvor vi sammen styrker elevens trivsel og faglige selvværd.
Støtteundervisning vil i videst muligt omfang foregå i klassen sammen med de øvrige elever. Skoleskemaet er for alle klasser bygget op på et skelet af fag der knytter sig til det tankemæssige, det følelsesmæssige og det viljesbetonede. De musiske, kunstneriske og håndværksmæssige fag vægtes lige så højt som de tankemæssigt faglige fag som dansk, matematik, historie etc. Hver dag begynder med hovedfag, som tager afsæt i disse grundfag. Derefter veksler fagtimerne mellem håndværk, musik og kunstneriske fag.
Støtte i hovedfag koordineres forskelligt efter klassetrin og behov. Som udgangspunkt gives støtten i klassen i hovedfagene, mens den i fagtimerne i særlige tilfælde, gives ved intensiv gruppeundervisning specifikt som faglig træning af  læse /stave/regne-færdigheder eller som støtte til lektielæsning.

 

AKT – Adfærd, Kontakt og Trivsel
AKT dækker over lærere og pædagogers arbejde med børns trivsel i skolen, især de sociale processer, der påvirker elevens egen eller andres trivsel. AKT-læreren kan fungere som støtte for eleverne og er også sparringspartner for andre lærere, som skal arbejde med trivsel i klassen.
I særlige tilfælde tilbyder Kompetencecentret, i samarbejde med klasselærer og klasseteamet, støtte til elever med sociale- og adfærdsmæssige udfordringer. Støtten kan foregå individuelt eller i klassen, hvis dette er nødvendigt.
AKT-læreren kan også støtte de elever, der brug for særlig hjælp og omsorg i forbindelse med skilsmisse, dødsfald i familien eller andre svære situationer.

 

Ordblindeindsats
Der kan testes for ordblindhed med Undervisningsministeriets Ordblindetest i marts, april, maj og juni måned. Der testes tidligst for ordblindhed i 3. klasse. Elever, hvor der er begrundet mistanke vil blive testet. Dette sker kun med forældrenes samtykke. Hvis elever bliver testet ordblinde, ansøger skolen om de hjælpemidler, som ordblindeelever skal bruge for at kompensere for deres vanskeligheder vha. teknologiske hjælpemidler. Dette er typisk en computer med forskellige hjælpeprogrammer, tale-til-tekst/tekst-til-tale apps samt adgang til Nota Bibliotek.
Elever der testes ordblinde vil blive tilbudt ekstra undervisning. I begyndelsen vil undervisningen hovedsageligt have til formål, at eleverne bliver fortrolige med deres hjælpemidler. For eleverne i udskolingen er målet, at de skal kunne deltage i den almindelige undervisning ved brug af deres hjælpemidler.

 

(1) https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/mar/220329-nye-rapporter-evaluerer-inklusionsomraadet