You are here:

Udmeldelse

Udmeldelse af en elev meddeles skriftligt til skolens kontor med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Dette gælder både skole, fritidshjem og klub.

Forudbetalte skolepenge (depositum) fungerer som betaling for de sidste tre måneder.
Indmeldelsesgebyr til skolen tilbagebetales ikke.

Ønsker du at udmelde dit barn beder vi dig om at udfylde denne formular, samt at tale med barnets lærer.

Procedure ved udskrivning og bortvisning

Skolens samarbejde med forældre og elever er et bærende element for Byens Steinerskole. Samtalen er en naturlig del af en skolens virke, som blandt andet skal understøtte elevernes demo­kratiske dannelse og forberede dem til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Det gælder også i vanskelige situationer, fx når skolen overvejer at udskrive eller bortvise en elev.

Det er et stort indgreb i et barns liv, hvis barnet må forlade skolen. Derfor forpligter Byens Steinerskole sig til grundigt at inddrage alle relevante perspektiver, og sørge for at barnet bliver hørt og inddraget ved en udskrivning.

Inden for rammerne af loven om frie skoler (bekendtgørelse af lov om frie skoler og private grundskoler mv. nr. 1075 af 8. juli 2016) kan en selvstændig grundskole frit bestemme, hvilke elever den vil have på skolen, jf. § 1, stk. 1. Det betyder, at skolen har ret til at udskrive en elev ud, selv om forældrene og eleven ikke ønsker det.

Procedure ved udskrivning og bortvisning beskriver barnets rettigheder og inddragelse og sikrer, at elevens perspektiv og synspunkter bliver anerkendt og taget alvorligt.
En ligeværdig og anerkendende inddragelse øger elevens forståelse for forholdene, også selvom en afgørelse ikke falder ud til elevens fordel. Inddragelse sikrer også, at både eleven og skolen kender hinandens holdninger og oplevelse af sagen.

Proceduren er beskriver processen ved:

  • udskrivning af en elev på baggrund af forældrenes forhold
  • udskrivning af en elev på baggrund af elevens forhold
  • udskrivning som følge af en bortvisning

Proceduren kan læses i sin fulde længde her