You are here:

Evaluering af skolens samlede undervisning

En fri grundskole skal regelmæssigt evaluere skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen. Skolen skal vurdere, om undervisningen lever op til indholdet i de mål og planer, den har opstillet

Skolen definerer selv, om andet end undervisningen i de forskellige fag og fagområder indgår i den “samlede undervisning”.

Skolen vælger selv evalueringsform og hvilken/hvilke evalueringsmetode/evalueringsmetoder, den bruger.
Læs mere i Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler.

På Byens Steinerskole udvælger skolens lærere og ledelse hvert år to-tre områder for den samlede evaluering. På baggrund af skolens undervisningsplaner, de opnåede resultater i løbet af det pågældende skoleår  samt med udgangspunkt i skolens samlede evalueringssystem- og indsats ses på hvorvidt skolens undervisning står mål med folkeskolen, og hvorvidt vi står mål med vores eget formål og værdigrundlag som friskole.

 

Evaluering af skolens samlede undervisning 2021-22

Evaluering af skolens samlede undervisning 2022-23